۱۳۹۲ شهریور ۸, جمعه

گره هسته ای،
 وسیله است نه هدف،
دینی ست نه سیاسی


داوود هرمیداس باوند، دیپلمات با سابقه دیرینه، حقوق دان و استاد روابط بین الملل در دانشگاه علامه، در گفت‌و‌گو با عصر ایران، اظهار میدارد که "وزارت خارجه می‌تواند گره هسته‌ای را باز کند. " وی در ادامه مصاحبه، عدم پیشرفت در مذاکرات هسته ای را به مدیریت ناشیانه شورای عالی امنیت در عرصه تعامل سیاسی و بین المللی، نسبت میدهد . و از اینکه مذاکرات هسته ای، به روایات گوناگون، به وزارت امور خارجه محول میگردد، استقبال مینماید. چرا که استاد بر آن است که پرونده هسته ای، پرونده ای ست سیاسی و بهمین دلیل باید به وزارت امور خارجه و کادر مجرب آن واگذار گردد.  وی خاطرنشان میکند که این "تغییر " و یا جابجایی مسئولیت ناشی از پی بردن دست اندرکاران سیاست هسته ای به اشتباه خود بوده است. دیدند که سیاست "مقاومت و تهدید " کار نمیکند به "تنش زدایی " پرداخته اند. در این هنگام مصاحبه کننده از وی سوال میکند که:

"شما در حالی بر «تغییر» تاکید دارید که پرونده هسته‌ای در ردیف سیاست های کلان گنجانده می‌شود و دولت آقای روحانی به تنهایی نمی‌تواند تصمیم گیری کند."

اگرچه، سوال مصاحبه کننده تهی از رمز و راز نیست، با این وجود، هرمیداس باوند در پاسخ، میگوید:

"اینکه سیاست کلان چه جایگاهی در نظام تصمیم گیری در ایران دارد، امری روشن و واضح است. اما طرف مذاکره کننده باید اختیار اتی داشته باشد و تا جایی که اصول زیر سؤال نروند، استقلال رای داشته باشد. اطمینان داشته باشید که در صورت تحقق این امر، تیم جدید مذاکره کننده حرف‌های زیادی برای گفتن خواهد داشت."

دیپلمات و حقوق دان کار کشته ای چون استاد هرمیداس باوند، از یکطرف ادعا میکند که از جایگاه "سیاست کلان " در "نظام تصمیمگیری " آگاه ست، از سوی دیگر انتظار دارد که مذاکره کننده گان هسته ای از "ااستقلال رای " برخوردار شوند، چیزی که در قاموس دین اسلام وجود ندارد. رعیت و بنده و فرمانبر نیازی به استقلال رای ندارند. آنها نیازمند "هدایت " اند. شاید  استاد با خود میاندیشد که خویشتن دارای استقلال رای است و رای او تحت تاثیر  مناسبات دین و قدرت قرار نگرفته است، و آنچه میگوید با آنچه میاندیشد یکی ست در شفافیت و روشنی.

در منظر استاد هرمیداس باوند، رکود مذاکرات هسته ای نتیجه عدم تبحر و تخصص لازم برای شکل بخشیدن به روابط بین المللی ست نه ناشی از " سیاست های کلان، باز تابنده اراده و امیال ولایت فقیه، سیاست هایی در خدمت تعمیق و گسترش هژمونی شریعت اسلامی در عرصه های مختلف زندگی. شاید باور و ایمان وی به عقل محاسبه گر، عقل تخصصی ست که سبب خوشبینی وی گردیده است که فکر کند ارجاع پرونده هسته ای از یک نهاد به نهاد دیگر، هر دو تابع مطلق اراده ولایت، نتایج مثبتی ببار خواهد آورد.

تحلیل استاد هرمیداس باوند از آن نظر جالب است که نه باز تابنده وضع موجود، بلکه بیانگر بینش ست سکولار که هژمونی ولایت را پذیرفته است و در سایه آن میزی ید. یه نقش تعیین کننده شریعت اسلام  در شکل بخشیدن به تمامی نهاد های اجتماعی ، از اقتصاد گرفته تا سیاست از اطلاعاتی گرفته تا امنیتی، اعتنایی ندارد. از سلطه ولایت آگاه است، خیلی "واضح " و "روشن،" اما این بدان معنا نیست که وزارت امور خارجه نتواند به وظایف اساسی و تخصصی خود برسد.  وی به وزارتخانه ها از جمله وزارت امورخارجه و دیپلماسی بین المللی، چنان مینگرد گویی که در 34 سال گذشته، تحت حکومت مطلقه فقیه، تغییر و تحولی در گردش و ساختار آنها، بوقوع نپیوسته و همچنان، کما فی ال سابق، سکولار مانده اند. غافل از اینکه نه تنها در تمام وزارت خانه ها و ادارات و سازمانهای دولتی، مقررات شریعت اسلامی، حاکم است، مثل "حجاب داری " و یا جدایی جنسیت ها بلکه تحت نظارت عوامل مختلف بیت رهبری است که بگردش در میآیند. ورود و ارتقا در سراسر دستگاه دولتی بر اساس معیارهای دینی صورت میگیرد: اول میزان التزام و تعهد به نظام ولایت بمثابه یک حکومت دینی ریشه بر گرفته از دوران رسالت و امامت، بعدا مهارت ها و تخصص های دیگر، اگر لازم بود.

بسی بسیاراند، آنان که همچون استاد هرمیداس باوند، پرونده هسته ای را یک پرونده سیاسی می پندارند، نه یک پرونده دینی. چرا که پرونده هسته ای خود بخشی از پرونده دینی ساختن و یا اسلامیزه کردن تمامی روابط اجتماعی از جمله روابط بین المللی ست. هم چنانکه پیاده سازی اصل و اصول شریعت در مدیریت جامعه، روابط اجتماعی را تغییر و  رفتار و گفتار را دگرگون ساخت، روابط خارجی نیز سوی و تابع ملزومات اسلام که مظهر آن ولایت فقیه بود.. هم اکنون همه میدانند که امام خمینی بر آن باور بود که اسلام برای هرچه هست و نیست قواعد و مقررات لازم و کافی را آورده است. تکلیف بشر را روشن کرده است. او نیز همچون پر قدرت ترین خلفای راشدین، خلیفه دوم، عمر خطاب، براین باور بود که تا قران، کلام الله هست، نیازی به کتاب دیگری نیست. این بدان معنا بود که اسلام و احکامی را که الله صادر کرده است باید بر سطح جامعه پیاده ساخت.

مثلا با به ورود امام خمینی به ایران، زندگی شبانه در تهران و شهرهای بزرگ پایان گرفت. شادی و طراوت نا پدید گردید. جدایی جنسیت ها و حجاب بی درنگ بر پا شد. یعنی که مقام زن یک شبه به قعر زمین فرو رفت. نه تنها باید تار مو را  بلکه تمامی بر آمده گی تن را باید پنهان میساخت. تسلیم و اطاعت به اراده الله، خداوند بی همتا، دیگر یک امر دلبخواهی نبود، بلکه اجباری گردید. یعنی که بی آنکه توجه کسی را بخود جلب کند دین میشود سیاست. دیگر به کنترل رفتار و گفتار مردم در زندگی خصوصی خشنود و راصی نیست بلکه سلطه بر جمع را میخواهد بر سراسر جامعه.  یعنی که فرمانی هست و فرمانروایی و فرمانبری.

یکی دیگر از چیز هایی که با ظهور امام خمینی، بی درنگ تغییر یافت گفتمان سیاسی به گفتمان دینی بود. دشمن دیگر شاه و یا سرمایه داری و یا امپریالیسم نبود، دشمن کافر بود و منافق و مشرک، و استکبار. دشمن به تعریف نیز اسلامیزه گردید. دشمن کسی بود که دست به نا فرمانی، تمرد، سرپیچی از احکام الله میزد و از تسلیم و اطاعت امتناع میکرد، امری که برا اساس اسطوره قرآنی؛ شیطان بد کار بدان دست زد. در نتیجه از همان آغاز حکومت دین آمریکا را بعنوان دشمن درجه یک حکومت اسلامی، "شیطان بزرگ " شناسایی کرد. همان شیطانی که دشمن انسان است و قصد وسوسه و فریب و منحرف ساختن بشر از "راه مستقیم " را در سر میپروراند.

از آن پس مبارزه با شیطان بزرگ شد محور حکومت اسلامی. هرچه که در درون کشو، چه در عرصه رقابت بر سر قدرت، چه در عرصه اقتصادی و فرهنگی و یا ماهوره ای و یا هر عرصه دیگری، اتفاق میافتاد، کار شیطان بزرگ بود. لذا از همان آغاز، حکومت دین بمنظور بقا دست به شمشیر برد و سر بسیاری از بهترین فرزندان این بر و بوم را بر زمین افکند، کنشی سراسر خشونت و کین خواهی شد امری پسندیده در راه تحصیل رضا و خشنودی الله. یعنی کنش های ضد بشری توجیهات دینی پیدا کردند. تسخیر سفارت امریکا در دفاع از اصل و اصول دینی در پیروی از "خط امام " صورت گرفت. به روایت حکومت اسلامی، شیطان بزرگ نیز بیکار نه نشست. صدام حسین تازی تبار را فریفت و به تجاوز به سر زمین ایران وا داشت. هشت سال جنگ با عراق، جنگ دین بود با کافران. جنگ حق بود علیه کفر و باطل. جنگ برای اسلام بود، جهاد بود و شهادت. خونریزی و کشتار، تخریب و ویرانی را "برکت الهی." میخواندند. در سپهر نظامی لشگر ها، هنگ ها، گرردان، رزمایش ها و مانور ها، همه با اسامی و نمود و نمادهای دینی آراسته شدند.

پس از شکست در جنگ سخت در عراق، شیطان بزرگ دست بکار جنگ "نرم " گردید. به بد حجابی دامن زد. مد گرایی و هنجار شکنی را در میان جوانان رواج ساخت. در نتیجه به دشمنی خود با حکومت اسلامی ادامه داد. بنابراین، پرونده هسته ای بخشی از پرونده قطور پرونده دینی سازی روابط اجتماعی است. شیطان بزرگ بر ساخته دست آیت الله ها، علما، فقها، حجت الاسلام ها، در کل، فقاهت برهبری ولایت است. تنها در تقابل با شیطان بزرگ بوده و هست  که نظام ولایت، مظهر دین و قدرت را توانسته است خود را حفظ نماید. گره هسته ای زائیده بینشی ست سخت دینی ، خود هدف نیست بلکه ابزار نوسازی قوانین تغییر ناپذیر و پوسیده و به نمایش گذاردن سازگاری آئین اسلام با علم و صنعت، پیشرفت و ترقی است. مانع این پیشرفت، قدرتهای بزرگ جهانی اند. نمیخواهند که اسلام پیشرفت کند. خداوندگار چگونه میتواند نسبت به قصد و نیت شیطان بزرگ خوشبین باشد؟ افزوده بر این مشاجره هستی ابزار ساختار یک نظام اقتصادی رها یافته از بند درآمد های نفتی، خود کفا و  مقاومتی. مهمتر از این، وسیله ای ست  در خدمت تداوم خصومت و ستیز دایم با آزادی و یا آنچه شیطانی ست و نیز سرکوب و خاموش سازی هر گونه اعتراض و جنب و جوشی، در درون حکومت اسلامی.

تا اینجا، ما شاهد کوششهای دولت روحانی هستیم که سعی دارد چوب هایی که دین لای چرخ روابط تولیدی و چرخش نرم جامعه گذارده است بیرون بکشد. اما رئیس جمهوری نیست که  بخواهد دست به "بدعت " بزند، بدعتی  که بدعت ولایت را بشکند. تا زمانیکه دست یابی به تکنولوژی هسته ای بعنوان ابزاری در خدمت حفظ و نگاه دار حکومت فقاهت برهبری ولایت بکار گرفته میشود، گره هسته ای، گره ای ست دینی و نه سیاسی. باز شدنی هم  نیست اگر به وزارت امورخارجه هم ارجاع شود. مگر آنکه رئیس جمهور روحانی، جام زهر را به تدریج به خداوندگار خامنه ای بنوشاند.

فیروز نجومی
Firoz Nodjomi

fmonjem@gmail.com۱۳۹۲ شهریور ۱, جمعه

گفتمان اعتدال
و آشتی اسلام با جهان سکولار!
درست است. اشتباه نکرده اید، در گفتمان "اعتدال، " گفتمان رئیس جمهور، حجت الاسلام حسن روحانی،از دین، از اسلام، از دفاع و جانبازی برای  مقدسات، برای آرمانهای انقلابی- اسلامی، خبری نیست. همایش های معارفه وز رای دولت برای آقای روحانی فرصتی بوجود آورده است که خود را نیز به کارگزاران و کارکنان وزارتخانه ها و همچنین مردم ایران، معرفی نموده و نشان دهد که او کی ست و در اندیشه چیست و،  به کدام سوی به پیش میرود. این است که در هر سخنی بر فاصله خود با رئیس جمهور ما قبل از خود،  دایم می افزاید، چنانکه گویی آن دوران، دوران "پیامبری، " دوران بشارت به مدیریت جهانی امام زمان و یا آنچه خود "معجزه قرن، "  "اتصال به آسمان " و یا "پشت پرده " می نامد، بسر رسیده، دوران "تدبیر " و "عقلانیت " آغاز گردیده است. همه هرچه هست، حساب و کتاب است و محاسبه سود و زیان ملت نه ولایت، چنانکه گویی که او مدیریت شرکتی را پذیرفته است که ورشکسته به تقصیر است.

سیذ غلی محقق، مقاله نویس ابتکار، در پایان تعبیر و تفسیر سخنان حجت الاسلام روحانی در معارفه وزیر امور خارجی و وزیر کشور، گزارش میدهد که:

"رئيس جمهور دولت يازدهم اما روز گذشته و از همين اولين روزهاي آغاز به كار دولتش تكليف شخصيت حقيقي و حقوقي‌ خود را مشخص كرد و با تاكيد بر زميني بودنش از هرگونه معجزه و هاله برائت جست. او در تكميل سخنان روز شنبه، در مراسم معارفه رحماني فضلي در وزارت كشور اظهار داشت كه «حسن روحاني مثل همه آدم‌هاست و فرقي با ديگران ندارد، معجزه‌گر يا معجزه قرن و دهه نيست و معجزه‌اي ندارد و اتصال ويژه‌اي به آسمان و پشت پرده هم ندارد."

در عین روانی بیان، نویسنده مقاله ابتکار، علی محقق، لزوما  چیزی را به شفافیت نمیرساند. بدرستی روشن نیست که آیا آقای روحانی،  هشت سال گذسته را چگونه ارزیابی میکند. آیا آنرا
دوران کذب و دروغ و تبلیغ و ترویج باور های خرافی، بررسی میکند، دورانی که خود بر مسند قدرت قرار داشت و مامور حفظ وضع موجود بوده است. البته که او قصد تخریب بنایی را که کج و معوج بر ساخته شده است در سر ندارد. اعتدال حکم میکند کژی ها و کاستی های هشت سال گذشته را  ناشی از انگیزه ها و اراده فردی بخواند که ریاست جمهوری را با "پیامبری، "  اشتباهی گرفته بوده است و مدیریت را با "بشارت " و "هدایت."  اگر احمدی نژاد به راحتی تعهدات و قرارداد خود با ملت را زیر پا میگذاشت بآن علت بود که او بخوبی آگاه بود که برگزیده ولایت است نه برگزیده ی ملت. 

این بدان معنا است که معمار و طراح اصلی و تعیین کننده جهت و سوی کشور، در هشت سال گذشته، نه رئیس جمهور سابق، احمدی نژاد، بلکه خداوندگار خامنه ای بوده و هست. او و فقها و علمای حوزه ای را باید خالق پدیده احمدی نژاد دانست. چه هنگامیکه احمدی نژاد "امام رمانی " می اندیشید، امام زمانی رفتار میکرد، رهبران جهان را بسوی راه انبیا فرا میخواند، هالوکاست را انکار میکرد، بشارت نابودی اسرائیل را میداد،  قطعنامه های شورای امنیت و تحریمات اقتصادی را به شیشکی می بست، اگر مورد نفی و مخالفت حضرت ولایت و یا علما و فقها قرار گرفته بود، احمدی نژاد، دچار توهم،  توهم "معجزه قرن " و بدست داشتن عصای معروف پیامبر موسی و ارتباط با امام ماورایی نشده بود و کشور را بسوی انحطاط و تباهی، بسوی فقر و فساد، بغض و کینه و نفرت و تبعیض سوق نمیداد. با اعتماد به نفس تمام، واپسگرایی و خرافه پرستی، گدا زیستی و ژنده پوشی را افتخار آمیز و نشانی بر صعود بر قله پیشرفت در علم و صنعت، نمیخواند. احمدی نژاد، بطور منفرد تمیتوانست سازنده چنین تاریخی باشد. او سازنده تاریخ بر اساس میل و اراده ولایت فقیه بود. اما این واقعیتی ست "پشت پرده ای." که پشت پرده میماند. آیا میتوان خداوندگار خامنه ای را مسئول سیه روزی و تیره بختی ملت دانست؟ از آقای روحانی نمیتوان انتظار داشت که پرده از این حقیقت بر گیرد.

با این وجود، نویسنده مقاله، علی محقق، بزرگان قوم، "برخی از علما و فقهای قم را مسنول رشد و پرورش پدیده احمدی نژاد، شناسایی میکند و میگوید که:

"برخي علماي قم هم در مقاطعي مخالفت با او(احمدی نژاد) را تا مقام مخالفت با خدا بالا بردند و حتي حكم رياست جمهوري و فهرست وزراي او را امضاء شده از سوي امام زمان(عج) دانستند."

اگر آنچه علی محقق، اینجا ایراد میکند واقعیت دارد، احمدی نژاد را باید پرورده شرایطی دانست که بواسطه علما و فقها  تعریف و تغین گردیده و میگردد. یعنی که باورهای امام زمانی. گفتار و رفتار احمدی نژاد را نه تنها مذموم نمیدانستند بلکه آنها را مورد تایید و تصدیق قرار میدادند و بر فراز منبر خطبه و درسهای خارج از فقه، برای رئیس جمهور دست میزدند و هورا میکشیدند. خداندوندگار خامنه ای خود همیشه دولت دهم را بمثابه دولتی پرکار و پرتلاش، و شخص احمدی نژاد را ساده زیست و اشرافیت ستیز ستوده است، رئیس جمهوری که زیرساختهای را برای جهش جامعه بنیان گذارده است.

بزبان دیگری با کنار رفتتن احمدی نژاد از صحنه سیاست، رهیافت امام زمانی، ناپدید نمیشود. چرا که نگرش امام زمانی ناشی از باور به ولایت فقیه و یکی دانستن آن با "ولایت رسول الله " است، باوری که هم اکنون، بر دین و سیاست سلطه افکنده است، یعنی باوری که هم بر حوزه های علمیه حاکم است و هم بر قوای سه گانه، هم بر فرهنگ و جامعه و هم بر نیروهای امنیتی و نظامی، بر دستگاه عظیمی که در عینیت بخشیدن به اراده ولایت بگردش در آمده و انجام وظیفه مینماید.

نویسنده ابتکار ازرئیس جمهور چنان سخن میراند گویی که هیچ در سر ندارد مگر سامان بخشیدن به آنچه در نتیجه توهمات شخصی نا سامان گردیده است. حال آنکه  رئیس جمهور با نفی باورهای خرافی و ریاکارانه بعنوان پدیده ای ناشی از اراده یک فرد، عطش ملت را برای تغییر و دگرگونی، فرو می نشاند، سطح انتظارات مردم را هرچه بیشتر تقلیل میدهد. تنها بدین لحاظ است که میتوان گفت، رئیس جمهور "تکلیف شخصیت حقیقی و حقوقی خود را مشخص کرده است." به این معنا که او دچار توهم نیست. که او نیز انسانی ست مثل تمام افراد دیگر.

گویا آقای روحانی فراموش کرده است که قرار است بعنوان رئیس جمهور نماد اراده ملت باشد، همه ی ملت.  مسلم است که فاصله گیری با رئیس جمهور سابق درمان دردی نیست، چون خود حاصل این توهم است که گویا میتوان با وجود هژمونی فرهنگ امام زمانی و قدرت فرا قانونی ولایت فقیه، نظم پادگانی حاکم بر جامعه را که مظهر قواعد و مقررات شرع است، دگرگونه ساخته و نظمی معطوف به اراده آزاد ملت را جانشین آن ساخت. اگر احمدی نژاد پرورده علم و دانش نا آلوده به دین، با مصادره امام رمان به قدسی سازی ساختار قدرت دست زد. رئیس جمهور حسن روحانی، مخلوق علوم الهی و ققهی و حوزه ای و برغم ردای روحانیت، به تقدس زدایی از قدرت دست میزند. بعبارت دیگر، در حالیکه احمدی نژاد قصد آن داشت که نه تنها کشور ما بلکه جهان را بواسطه ولایت بدست امام عج بسپارد، حسن روحانی سعی بر آن دارد تا پای امام زمان را از منجلاب قدرت بیرون بکشد. یکی در پی تشدید ستیز و خصومت با جهان سکولار بود و  دیگری در پی آشتی دین است با جهان سکولار کوششی نا فرجام.

فیروز نجومی
Firoz Nodjomi
fmonjem@gmail.com

۱۳۹۲ مرداد ۲۵, جمعه

رمز و راز وزارت:
شایستگی و لیاقت یا تسلیم و اطاعت از ولایت؟


مراسم بررسی و ارزیابی  وز رای پیشنهادی رئیس جمهور جدید در مجلس شورای اسلامی، برای اولین بار مستقیما از صدا و سیمای ایران پخش گردید، شفاف با تمام ریزه کاری ها. البته که به ملت  نشان دهند که دمکراسی دینی چگونه کار میکند و چقدر واقعی ست. چه افتخار آمیز؟ چه خوب جفت میشوند با هم اسلام و دمکراسی، گویی که الله آنها را برای یکدیگر آفریده است. اسلام و شمشیر اسطوره ای بیش نیست. مبادا که مردم تبلیغات بیگانه را باور کنند و بیاندیشند که حکومت های دمکراتیک تنها در آمریکا و انگلیس و فرانسه وجود دارد. حال آنکه میتوان در قرآن کتاب مقدس یافت که الله خاطر نشان کرده است دمکراسی اسلامی بهترین و بی نظیر است در جهان بشریت. که نهادهای قانونگذاری و اجرایی با مسالمت و خوش قلبی با یکدیگر تعامل میکنند که بهترین تصمیم ها را به "نفع ملت،-" واژه ای که از زمان ظهور حسن روحانی مکرر بگوش میرسد- اتخاذ نمایند: آزموده ترین را بر گزینند تا به خواستهای مردم همانگونه که رئیس جمهور قول داده است، پاسخگو باشند. چه باورکردنی؟

حجت الاسلام، آقای حسن روحانی، رئیس جمهور جدید، خود پرورش یافته در دامن حوزه های علمیه، نهادی کهن سال حافظ دین اسلام، ظاهرا دست اندر کار یک امر سیاسی ست، در گیر ارائه وز رای خود به مجلس شورای اسلامی ست. که آقای روحانی برغم حرفه و ردای "روحانیت " سیاستمدار ی ورزیده و مدیر کاردانی را میماند که توانایی ها و شایستگی ها را ارزش مینهد. با پشتوانه رای مردم، در تبعیت از قانون با سرعت تمام وز رای کابینه خود را برگزیده است بر اساس دانش حرفه ای و تخصص و آزمود گی تا بتوانند در خدمت  به منافع ملت و بهتر نمودن وضع زندگی مادی آنها انجام وظیفه نمایند.

پخش سخنرانیها، بحث ها و جدل ها، درباره وز رای پیشنهادی، در صدا و سیما، این پیام را  بطور ضمنی مخابره میکرد که تغییر و تحول و دگرگونی در راه است. دمکراسی اسلامی، اینبار با تکیه بر اعتدال شکوفا میشود. چنانکه گویی مراسم تایید وز رای جدید، مراسمی ست سیاسی و نه دینی که در عرصه قدرت بوقوع می پیوندد و  دین اصلا در آن نقشی ندارد. یعنی که دورانی نو آغاز گردیده است بسیار متفاوت از 8 سال گذشته، دوران "اعتدال." در تایید  این امیدواری، بعضا خبره گان و مفسران کلام الهی، از جمله خداوندگار خامنه ای ، در یافته اند  که اعتدال ریشه قرآنی دارد.  آیه های بسیاری در قرآن مقدس یافته اند که بندگان خود را پیوسته بسوی "وسط " هدایت کرده است. که توصیه کرده است اعتدال همه چیز است، هم آرمان است و هم انقلاب، هم شکوفایی ست و هم پیشرفت علمی.

واقعیت، اما، آن است که  ما با مجلسی روی در روی هستیم که اعضای آن بدون تعهد به حکومت مطلقه ی ولایت و ایمان به یکی بودن آن با حکومت الله، هرگز به مجلس قانونگذاری راه پیدا نمیکردند. درست است بین آنان دسته بندی هست و زد و خورد بسیار، چون همه آنان خواهان  سهم اند، همیشه بیشتر میخواهند.  در تاریخ اسلام رقابت در تقسیم غنایم جنگی پدیده ای ست عادی. اما برغم همه اختلافات و تنگ نظری ها و حرص و و لع،همه نمایندگان، از راس تا ذیل اعضای یک حزب هستند، حزب الله. اما این نگارنده "حزب ولایت " را ترجیح میدهد. چرا که همه آنها در یک چیز با هم اشتراک دارند:تعهد و التزام مطلق به ولایت، یعنی در تسلیم و اطاعت مطلق.

طبیعی ست که نمایندگان مجلس شورای ولایت، اولین و آخرین چیزی که در وز رای پیشنهادی جستجو کنند، تعهد و التزام به حضرت ولایت، خداوندگار خامنه ای باشد. مراسم تایید وز را در مجلس در واقع مراسم محک و مورد سنجش قراردادن تعهد و التزام وز رای پیشنهادی است به ولایت، نه درک و درایت و شایستگی خدمت به ملت. بی جهت نیست که یکی از نمایندگان مراسم تایید وز را  در مجلس شورای ولایت به دادگاه "تفتیش عقاید " تشبیه کرده است.  وز را ای که در برابر مجلس قرار گرفته اند و میگیرند، باید به سر سپردگی خود به ولایت اعتراف میکردند. مثلا، گزارشها حاکی ست که یک وزیر پیشنهادی با سوابق طولانی در مدیریت، برای جلب رای تعداد بیشتری از اعضای حزب ولایت، 5 بار یکی پس از دیگر نام ولایت را یکجا بر زبان جاری میسازد. البته   سر سپردگی به  ولایت باین معنای خاص است که وز را باید ثابت میکردند که نهایتا نظر و تصمیم ولایت را بر تصمیم کارشناسانه و تخصصی خود ارجحیت خواهند داد. یعنی که وز رای متخصص و حرفه ای باید دانستنی های خود را تابع اراده و امیال ولی فقیه نمایند، نه ملت. مثلا وزیر اقتصاد، تاثیر ویران کننده تحریمات را بر زندگی مردم انکار نموده و یا آنها را کم اهمیت جلوه دهد تا بر سیاست بیگانه ستیزی حضرت ولایت تحت بهانه دست یابی به علم و تکنولوژی، مهر تایید بزنند و برای ولایت هورا کشیده  و خود را سرباز "اقتصاد مقاومت " بخواند. که چه فرصتی طلایی برای خلق یک نظام اقتصادی خود کفا باشد و رها از بند نفت. مجلس ولایت میدان رقابت بین ولایت پرستان است. تخصص، شایستگی، تجربه و مهارت در برابر تعهد وزیر نسبت به ولایت، عاری از ارزش است.

وز را یی که مورد انتقاد شدید بخشی از نمایندگان قرار گرفتند، آنهایی بودند که بگونه ای در ارتباط با رهبران جنبش سبز، آقایان میر حسین موسوی و مهدی کروبی بوده اند و متهم به شرکت در راهپیمایی های 88.  باین دلیل تعهد مطلق آنان به ولایت در معرض سوء ظن قرار گرفته بود. در مجلس بعضا کوشش میکردند با سال 88 باز گردند و از خوانش و تعبیر حضرت ولایت از آن وقایع به دفاع بر خیزند و وز رای پیشنهادی را وا دارند که اعتراف کنند که  در انتخابات 88 تقلبی در کار نبوده است و جنبش اعتراضی نیز حقیقتاً "فتنه،" بوده است.

 بدین ترتیب، بنا بر گزارش تحلیل گران، وز رای مشکوک و مظنون به درخواست ولایت مبنی بر  عذر خواهی از گناه  متهم کردن جمهوری مقدس اسلام به تقلب پاسخ مثبت داده و نظر ولایت را تامین کرده اند. روشن است که در غیر اینصورت، یعنی در صورت سرپیچی از پذیرفتن یک کذب بجای حقیقت، وز رای  پیشنهادی از منصب وزارت باید چشم پوشی میکردند.  چه مهر تایید ولایت بر وزیر است که تعیین کننده  است. در نتیجه مهم نه لیاقت و شایستگی ست که پینه وسط پیشانی، درجه ی تعظیم و تکریم و سجده و زبان حمد و ستایش مهم است نه تخصص و کار شناسی. روشن است که پذیرش جنبش اعتراضی 88 بعنوان فتنه، خود بیانگر تسلیم و اطاعت است نسبت به قوانین و قواعد شرع و اخلاق اسلامی. آیا میتوان به چنین نخبه ای اعتماد کرد؟ معلوم است که پاسخ مثبت است اما در خدمت به ولایت نه در خدمت به ملت.

چنین رابطه ای مسلم است که "فساد " زا ست. آیا وزیری که بخاطر بدست آوردن و حفظ جاه و مقام از آنچه درست و حقیقت میداند چشم بپوشد و سر تسلیم و اطاعت در برابر ولایت فقیه فرود آورد، فاسد نیست؟ آیا این وزیر از زیر دستان خود نمی خواهد که مثل خود فاسد باشند؟ که حقیقت را پوشیده نگاه دارند در برابر مرتبه و مقام بالاتر؟ آیا این خود موجب دروغگویی، دو رویی، فساد و تبعیض نمیگردد؟ اینها همه  پدیده هایی هستند برخاسته از روابط فرمانروایی و فرمانبری نه از روابطی دمکراتیک و خود گردانی، ناشی از روابطی استوار بر طلب کاری فرمانروا و بدهکاری فرمانبر، نه روابطی بر اساس ارجحیت حق و حقوق فرد خود فرمانفرما و خود مختار؟ آنجا که دین و قدرت در یک فرد و یا نهاد تبلور یابد، حقیقت پنهان میشود، چه بیان حقیقت بسی بسیار مخاطره انگیز است و پر هزینه. از آقای جواد ظریف، وزیر خارجه پیشنهادی، نقل شده است که اظهار داشته است نظر ولایت را در باره چگونگی رابطه با آمریکا، بر نظر کارشناسانه خود ارجح میداند. در چنین شرایطی، کذب میشود حقیقت، حقیقتی که متخصصین و نخبگان نیز بدان باید تسلیم شوند. یعنی که پنهان داشتن حقیقت، فساد ی ست ساختاری که نهفته در ذات دمکراسی اسلامی.

حال آقای روحانی چگونه میتواند با "فساد " به مبارزه بپردازد، فساد ی که ساختاری ست؟ آیا میتواند فساد را بر اندازد بدون آنکه تغییری در ساختار دین و قدرت، بعنوان یک واحد و ادغام شده در یکدیگر، بوجود آورد؟ هنوز کمتر کسی میداند که منظور آقای رئیس جمهور جدید از "فساد " چیست؟ قدر مسلم آن است که او خود در دهان فساد بلعیده شده و ضرورتا آنرا تولید و باز تولید میکند.  زیرا که او خود نمیتواند از رضا و خشنودی ولایت فقیه بر کنار بماند. تسلیم و اطاعت به اراده فرمانروای یکتا و یگانه، جلوه الله، مادر همه افساد در روابط اجتماعی ای ست، نظمی که در آن حقیقت همیشه در پرده  استتار میماند. ضعف و ناتوانی، توانایی و نیرومندی،  مقنعه و حجاب، عفاف و پاکدامنی، ترس و بز دلی ، شجاعت و گستاخی  جلوه گر میشوند و، سیه روزی و تیره بختی روز افزون، رفاه و آسایش، روندی که تحت ریاست جمهوری احمدی نژاد به اوج خود رسید.

 البته که رئیس جمهور جدید، سعی کرده است که با تاکید بر دانش و تخصص و مهارت، نظام را از بند روابط فرمانروایی و فرمانبری رها سازد.  با این وجود میتوان مطمئن بود که وی این شاخص ها را در متخصصین و کارشناسان و دانشوران سکولار به معنای محدود مسلمان بدون عمل، بی اعتنا به فرائض دینی، از جمله زنان، نمیتواند جستجو نماید. بر نامشان هنوز بگوش ولایت پرستان نرسیده، خط باطل میکشند و پا ها شان هنوز به دروازه مجلس نرسیده، قلم میشوند. آقای روحانی خود ممکن است مایل به تبعیض نباشد اما در نظامی باید به انجام وظیفه نماید که تبعیض کننده است.

چه اسف بار است که حاکمی سخت بر طبل ستیز با تبعیض بکوبد بدون آنکه بداند از خود او ست که تبعیض بر میخیزد.  رئیس جمهور سابق، آقای احمدی نژاد را بخاطر دارید، یکی از نشان های افتخاری که به سینه خود آویخته بود، چسباندن داغ نفرین  بر استادان، دانشمندان و دانشوران و متخصصین و نخبگان سکولار( به معنایی که آمد) بود: یا بازنشستگی مجبور ی و یا اخراج دائمی؟ دانشجویان را نیز زیر منگنه نهاد که یا تسلیم و اطاعت و یا ستاره درخشان و محرومیت از تحصیل مادام العمر. یعنی که آقای روحانی دانسته و یا نا دانسته همان راهی را به پیش گرفته است که رئیس جمهور گذشته تکوین و تکمیل نموده است. بی دلیل نیست که دو وزیر از سه وزیری که رای اعتماد ولایت پرستان را کسب نکردند وز رای پیشنهادی آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات اند. چرا که اولی، جعفر میلی فرد سابقه درخشانی از خود در رفتار با دانشجویان بجا نگذاشته و در سرکوب آنان خشونت لازم بکار نگرفته و در نهان نیز  مخالف برنامه نهانی تبدیل دانشگاه ها به حوزه های علمیه بوده است. دومی، اقای محمد علی نجفی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش به آن دلیل که گویا در سال 88 در ستاد انتخابات مهدی کروبی حضور داشته است با اختلاف یک رای به وزارتخانه راه نمی یابد. چه وزیران گناهکار و مجرمی؟   این البته که هم تبعیض است و هم تفتیش.

 واقعیت این است که نه آقای روحانی میتواند در مقام ریاست جمهوری بماند و نه وزیران در وزارتخانه ها، اگر خود را تسلیم اراده ولایت نکنند و در اطاعت و فرمانبری احساس لغزش کنند. دمکراسی اسلامی، نظامی ست تا بیخ و بن فاسد. این بدان معنا نیست که عنقریب فرو خواهد ریخت. اعتدال در بهترین شرایط نظام ولایت، یعنی استبداد مضاعف دین و قدرت را بقا و تداوم می بخشد و در بدترین وجه به سرنوشت "اصلاحات " دچار میشود.

فیروز نجومی
Firoz Nodjomi
fmonjem@gmail.com
firoznodjomi.bolgpost.com
rowshanai.org۱۳۹۲ مرداد ۱۹, شنبه

بوی فریبکاری به مشام میرسد


سر انجام انتظار بسر آمد: مردی که تمامی نشانه ها و علائم «دجال» را از خود بروز میداد، چه به لحاظ شکل و شمایل، چه از نظر کردار و گفتمان، محمود احمدی نژاد از مسند ریاست جمهوری، گام فرو نهاد در کمال بی میلی و، عمیق حسرتی در دل، مسندی که از گدائی و در یوز گی بدان رسیده بود. بدین ترتیب، با " متانت، و بدون بپا کردن گرد و غبار و معرکه گیری، سایه شوم و نحس خود را از سر مردم ایران برگرفت. چه سعادتی؟ مردم دیگر مجبور نیستند با مشاهده قیافه انزجار آمیز او بخود توهین روا دارند.

این اتفاق غم انگیز در مراسم تنفیذ رئیس جمهور جدید، حجت الاسلام، حسن روحانی، بوقوع پیوست، مراسمی که "دمکراسی دینی " و یا بزبان حضرت ولایت، "دمکراسی اسلامی " را به معرض نمایش گذارد تا جهانیان ببینند و بیاموزند که اسلام چه الگویی برای جوامع بشری ارئه میدهد.

مراسم تنفیذ در یک حسینیه برپا گردید. نماد و نمود اسلامی بر فضای حسینیه سلطه افکنده بود، نه تزئینی و نه زرق و برقی و نه مدعوین و مهمانانی با لباسهای فاخر و درخشان. از راس تا ذیل فرمانروا گرفته تا فرماندهان و فرمانبران، همه خاکی و زمینی بودند. وقتی رئیس جمهور، جارو کشی را ماند که یک دست لباس نو خریداری کرده است برای جشن سال نو، دیگر سران قوم و فرماندهان، آنان که ثروت و قدرت در دستشان تمرکز یافته است، چه میتوان انتظار داشت، همه رعیت هایی را مینمودند  که افتخار شرفیاب شدن به حضور ارباب بزرگ را بدست آورده بودند.

 همه نگاه ها بسوی سکویی وسیعی تمرکز یافته بود که بر فراز آن، چهار مرد مقدس، لبریز از زهد و تقوا،  همه برخاسته از حوزه های علمیه، باستثنای رئیس جمهور سابق  و رئیس قوه مقننه، چهار زانو برکنار نشیمن گاه ولایت نشسته بودند، از جمله رئیس جمهور منتخب. این در  حالی بود که دانه های تسبیح را یکی پشت دیگری رد نموده زیر زبان حمد و ستایش الله، خداوند یکتا و یگانه را زیر زبان زمزمه میکردند.  حضرت ولایت در وسط و جلوتر از آن شش نفر، بالاتر و برتر بر روی صندلی قرار داشت، جایگاهی که به محیطی وسیع، مرکزیت بخشیده و همه نگاه ها به آنجا دوخته شده بود.

مراسم تنفیذ با قرائت قرآن آغاز گردید، نه بمعنای راندن کلمات به زبان، بلکه با آوایی برخاسته از  ژرفای جان، زلال و شفاف، آوایی که تار و پود را از بیخ و بن به لرزه در آورد. کمتر کسی به معانی کلماتی که ادا میشد وقوف داشتند، اما سوز نوایی که از گلوی قاری بر میخاست گویی هشداری بود بر گذرا بودن دنیای مادی، فراخوانی بسوی خدای یکتا و یگانه و کندن دل از جهان و از این زندگی پوچ. کلمات قرآنی، بر حسب معمول، بگونه ای بیان میگردید که بیشترین ترس و هراس را در بطن وجود آدمی، جا دهد. سکوت عمیق هنگام قرائت قرآن از سر فهم و اندیشه سخنان الله نیست، بلکه از سر دریافت آن از راه احساس و عاطفه است. قرائت قران همیشه به شیوه ای ادا میشود که همه جانداران و بی جانان، مرده و زنده را به تسلیم و اطاعت وا میدارد. هر جا که آوای قران بگوش برسد آنجا سکوت است. آیا هست قدرتی بالاتر از این؟

در چنین فضا و زمینه ای که در توصیف آن زبان در میماند، برگزیده مردم رسما بوسیله حضرت ولایت به ریاست جمهوری منصوب میگردد.  یعنی که در دمکراسی اسلامی، اراده مردم، که در رئیس جمهور منتخب تبلور می یابد، نه شرط کسب قدرت است و نه حکومت. اراده ولایت است که نماد اقتدار است و حاکم نهایی. چرا که در دمکراسی اسلامی شهروندان در واقع چیز بیشتری از فرمانبر و رعیت  نیستند. باین دلیل آرای فرمانبران و رعیت ها زمانی مشروعیت مییابند که مورد تصدیق و تایید مقام ولایت قرار بگیرد. در نتیجه در دمکراسی اسلامی، رئیس جمهور جدید دستگاه قدرت را بدست نمیگیرد، بلکه در مراسم تنفیذ "بار سنگین مسئولیت، " اداره جامعه بر اساس اراده و امیال  ولایت است که تحویل برگزیده مردم میشود. در حکم تنفیذ ریاست جمهوری، حضرت ولایت، خداوندگار خامنه ای خاطر نشان میسازد که :

"بدیهی است که آن رأی و این تنفیذ تا هنگامی است که ایشان به تعهد در پیمودن صراط مستقیمی که تاکنون در پیش داشته‌اند یعنی راه آرمان‌های نظام اسلامی و دفاع از حقوق ملت و ایستادگی در برابر زور گویان و مستکبر ان پایبند باشند که به کمک الهی چنین خواهد بود، انشاءالله."

همچنانکه ملاحظه میشود در دمکراسی اسلامی، کسی که یک رای بنام ش به صندوق ریخته نشده است، هم صاحب رای خویش است و هم مالکیت دارد بر رای مردم. حضرت ولایت از جانب خود و رای دهندگان، تکلیف و وظیفه ریاست جمهوری را تعییین و تعریف نموده و فرمان میدهد در چه راهی باید گام بگذارد، فرمانی که تهدید هم در آن نهفته است. که انحراف از "صراط مستقیم " هم آرای مردم را باطل میسازد و هم تنفیذ ولایت، مجازاتی بس سنگین.

 پس با این حساب، رئیس جمهور جدید باید که گام در راه پیشینیان  خود نهد، و به امر فرمانروا  کلاه خود بر سر  و زره برتن نموده و آماده جنگ و ستیز با قدرتمندان گردد. تنها در دمکراسی اسلامی ست که میتوان با گفتمان استبدادی به دفاع از دمکراسی پرداخت، به دفاع از آزادی مطلق  در تسلیم و اطاعت.آنچه حضرت ولایت دمکراسی اسلامی مینامد، نظامی ست که  یک فرد، حرف آخر را میزند و تصمیم نهایی را میگیرد، نه چند و چونی هست و نه چون و چرایی. ولی فقیه. چرا که تنها او ست که شمشیر در کف دارد. او فرمانده کل قوا ست. بعبارت دیگر، بواسطه سلطه بر شمشیر است که ولایت میتواند حرف آخر را بزند. هم جنانکه خواهیم دید طبیعی ست که ولایت به ریاست جمهوری، همچون یک فرمانبر بنگردد، فرمانبری که در مسئولیت پذیری خبره و تجربه فراوان دارد.

اما رئیس جمهور جدید در پاسخ به انتصاب خویش اگرچه سخنان خود را با ادای کلماتی به زبان تازی آغاز نمود، اما برغم  در بر داشتن ردای  "روحانیت، " به لباس یک سیاستمدار ورزیده و ماهر، ظاهر گردید و سعی نمود حساب سیاست را از دین جدا سازد. بر عکس ولایت ، او صعود به مسند ریاست جمهوری را ناشی از اراده مردم دانست و اعلام کرد "من با حمایت مردم پا به میدان مسئولیت گذاشته ام." در نتیجه آمده است که پاسخگوی خواستهای آنها باشد. او از حمایت مردمی سخن میراند که:

"خواستار بهبود معیشت و منزلت خویش است، مردمی که می‌خواهند از فقر، فساد و تبعیض به دور باشند، مردمی که می‌خواهند در فضای آزاد معنوی و عقلانی رشد کنند و به آینده مطمئن باشند. مردم میخواهند بهتر زندگی کنند. مردم تغییر و تحول میخواهند."

در اینجا بدرستی روشن نیست که آقای روحانی از کدام مردم سخن میراند؟ از مردمی که در پناه دمکراسی اسلامی رشد کرده و به بلوغ رسیده اند؟ چه روزگار سیاهی؟ چگونه است که ناله های این مردم محنت زده و رنجدیده  بگوش حضرت ولایت نرسیده است؟ شرایطی که رئیس جمهور جدید توصیف میکند تنها میتواند از استبداد برخیزد، مردم ثروتمندی که از گرسنگی رنج میبرند، فقر و فساد و تبعیض، فضایی آلوده به خدعه و نیرنگ ناشی از دمکراسی اسلامی و یا بعبارت درست تری، استبداد مضاعف دین و قدرت است، استبدادی افسار گسیخته که  نه مرزی میشناسد و نه حد و حدودی. در راه خدا همه چیز پسندیده  است.

شاید منظور حضرت ولایت از دمکراسی اسلامی در تحمل سخنان آقای روحانی تبلور می یابد. نقدی چنین بیرحمانه هرگز از دهان هیچ یک از رهبران آنچه رژیم  "فتنه " 88 میخواند، بیرون نیامده است. اما خداوندگار خامنه ای در سخنان خود بر این بخش از گفتار رئیس جمهور جدید نه مهر تایید زد و نه حقایق را کذب خواند. بلکه زیرکانه از وزن و اهمیت رای و اراده (حمایت) مردم. در برابر تعهدات دینی کاست. وی اظهار داشت که:

"رابطه‌ى مردم و مسئولان به صِرف رابطه‌ى قانونى منحصر نميشود؛ بلكه علاوه بر آن، رابطه‌ى عاطفى و ايمانى است؛ كه ناشى از اعتقادات مردم، ناشى از بينش دينى مردم، ناشى از تعهد مردم به مبانى و اصول انقلاب است"

یعنی که روابطی هم  هست فرا قانون و آن نیز "رابطه ایمانی " است.   معلوم است که مخاطب خداوندگار خامنه ای کیست. به هوش باش، به رئیس جمهور جدید نهیب میزند( نقل بمضمون) که مردم از سر احساس تکلیف است که بپای صندوق رای میروند و یا در راه پیمایی قدس با زبان روزه شرکت میکنند.  روی "حمایت مردم " نمیتوان حسابی باز نمود چرا که مردم:

"احساس تعهد میکنند، احساس تکلیف میکنند، پایبندی و تقید ایمانی، آنها را  را به ميدان حضور سياسى و حضور اجتماعى ميكشاند؛ اين، خصوصيت مردم‌سالارى دينى است."

پس سخنان رئیس جمهور جدید در ارتباط با خواستهای بر حق مردم، خواست زندگی بهتر، خواست فضای آزاد و غیره که کمی زودتر بدان اشاره شد، خوانشی غلط آمیز است از وضع موجود؟ اگر آقای روحانی، رسالت خود را پاسخگویی به نیاز های مبرم مردم میداند، چگونه میتواند در راه تحقق آرمانهای انقلاب و اسلام در پیروی از اراده ولایت گام بر دارد؟ چنانکه گویی 34 سال تخریب و ویرانی به توصیف آقای روحانی، بسنده نیست.  از این روی ست که خداوندگار خامنه ای، رئیس جمهور را مستقیما مورد خطاب قرار میدهد و میگوید:

"رئيس جمهور محترمى كه امروز رسماً به مسئوليت سنگين و افتخارآميز رياست جمهورى رسيدند، به اين نكته توجه كنند كه مردم، كشور عزيز ايران را يك كشور اسلامى و مبتنى بر تعاريف اسلامى و تعاليم اسلامى ميدانند لذا مى‌ايستند."

بنا بر قول حضرت ولایت البته که مردم ایران، اسلام را به نان شب شان ترجیح میدهند. ریاضت و کم خواهی ، قناعت و روزه گیری در نزد شان برتر است  از  زندگی بهتر، از  زندگی در رفاه و آسایش و امنیت در تمام شئون زندگی.  مردم  ممکن است که از دشواری معیشت تحت تحریمات اقتصادی رنج ببرند اما مسلم است نه از پدیده ای مثل "فقر و فساد و تبعیض." آاین حرف فتنه گران است؟ که این خصیصه یک جامعه بیمار است نه یک جامعه اسلامی. د. وی همچنین یاد آوری نمود( نقل به مضمون) فردی که هم اکنون به ریاست جمهوری منصوب گردید، بواسطه این رابطه ایمانی ست که مردم اعتماد خود را در شخصی گذارده اند که در دامن نظام پرورش یافته و پیوسته در راس کار ها بوده و در مدیریت بخشهای حساس جامعه نقش دقیقی ایفا کرده اند. آری، حضرت ولایت توهمات خود را واقعیت می پندارد.

فرمایش حضرت ولایت کاملا صحیح است. اگر نامزدی ریاست جمهوری آقای روحانی را وی خود ب مورد تایید و تصدیق قرار نمیداد، هرگز نمتوانست به ریاست برسد. آری حضرت ولایت خود را طلبکار میداند.او مدیون رای ولایت، نه رای مردم. یعنی گزینش آقای روحانی ارتباطی به شناخت وی از خواست و نیازهای مردم و ارائه راه نجات از منجلاب انحطاط و تباهی ندارد.

اما، آقای روحانی به توصیف وضع موجود اکتفا نمی کند، بلکه اساسا آنرا سخت بحرانی میبیند. چون به قول او جامعه در ورطه «افراط و تفریط» افتاده است. اما افراط و تفریط در چه زمینه ای بوسیله کدام مسئول و مقامی؟ چندان روشن نیست. آیا اصرار بر برنامه هسته ای بهر قیمتی، ادامه برنامه ای که نه دارای توجیه اقتصادی ست و نه سیاسی، تحمل تحریمات اقتصادی و خسران و زیان ناشی از آن افراط است و یا تفریط؟ اقتصادی که محور آن "عدالت خواهی " ست از کدام مقوله است؟ بنظر نمیرسد که آقای روحانی هرگز قصد آنرا داشته باشد که از ابهام به شفافیت برسد و حقایق را همانگونه که هست بیان نماید. اگر چه در بخش دیگری از سخنانش هرچه بیشتر از ولایت فاصله میگیرد و میگوید( نقل به مضمون) در ائین ما اساس دین داری راستگویی ست که سبب اصلاح امور است و دروغگویی سبب تباهی. آنچه در ابهام میماند آن است که که اشکال از دین است و یا دیندار؟ آیا دروغگویی، فریب و ریا کاری میتواند از چیز دیگری بجز دین و قدرت برخیزد؟ یعنی که روزگار مردم ایران سیه تر از همیشه است بآن دلیل که  دچار دروغگویی مضاعف هستند، دروغگویی مضاعف دین و قدرت که مظهر آن حضرت ولایت است و آیت الله ها و حجت الاسلام ها و سگها ی زنجیری آنان در دستگاه نظامی و امنیتی؟ خداوندگار خامنه ای، عالم فقیهی ست که رسما فتوا میدهد گزارش حقایق در باره وضع بحرانی کشور، خیانت به کشور محسوب میشود و مستحق اشد مجازات است. آیا این حصرت ولایت نیست که  راستگویی را محکوم میکند؟ اگر چنین نبود آقای روحانی اعلام نمیکرد که او برای "احیای اخلاق " آمده است. آیا این تعجب آور نیست که در سر زمین "اخلاق، " سرزمینی که گفتمان اخلاق، گفتمان  غالب است، "احیا ی اخلاق " به چه معناست؟ از کدام اخلاق آقای روحانی سخن میراند؟ قصد احیای اخلاق شرع اسلامی را دارد؟ کدام اخلاق مرده است که او قصد احیای آنرا دارد؟

در پاسخ به بیماری های مزمنی که سخت گریبان جامعه را گرفته است، آقای حسن روحانی با ابزار "اعتدال." به میدان آمده است، چنانکه گویی اعتدال پاد زهر کشنده جذامی است که بدنه جامعه را خورده است، مفهومی که پس از 34 سال در کلمات مقدس الله نیز بتازگی کشف گردیده است. خداوندگار خامنه که در دیدار با دانشجویان در یک هفته پیش از مراسم تنفیذ، از ارائه هرگونه تعبیر و تفسیری از مفهوم  اعتدال خود داری کرده بود. اینبار نه تنها آنرا تایید میکند بلکه میگوید اسلام عین اعتدال است. که «امت وسط» خصوصيت جامعه‌ى اسلامى است؛ «و كذلك جعلناكم امّة وسطا لتكونوا شهداء على النّاس و يكون الرّسول عليكم شهيدا»

آقای روحانی وقتی اعتدال را توازن بین آرمان و واقعیت گرایی تعریف میکند، در این تصور است که به آن نیز شفافیت بخشیده است، حال آنکه او خوب میداند که آرمان است که واقعیت را تعریف میکند و نه بر عکس. مگر آرمان انقلاب چیزی بجز آرمان اسلام هم هست دینی که خود نیز مظهر آن است. دین اسلام اعتدال را بر نمی تابد. آقای روحانی سعی کرده است که اعتدال را از عرصه سیاست به سپهر دین وارد کند. همینکه خداوندگار خامنه ای مهر تایید بر اعتدال میکوبد و خود رئیس جمهور را پند اعتدال میآموزد و از شتاب در تصمیم گیری بر حذر میدارد، حکایت از تدبیر و مهارت روحانی میکند، تدبیری که بقای نظام را تداوم بخشد. خوشبین ان برآنند که دور از تصور نیست که روحانی بتواند تنش و تشنج را بین ریاست و ولایت کاهش داده و حتی او را نرم ساخته و به تدریج اوضاع را بهین سازد.

با این وجود، جای یاد آوری ست که آقای روحانی باید آگاه باشد که تعلل در آزادی زندانیان سیاسی را اعتدال توجیه نمیکند. کسانی را ماه ها و سالها نظام ولایت در سیاه چال های اوین و در سراسر کشور نگاهداری میکند که مستحق یک روز آنهم نیستند، نه دادگاهی نه وکیل مدافعی. وقتی وکلای  مدافع خود همراه موکل به زندان محکوم میشوند، بیدرنگ بر این زخم عمیق باید مرحم گذارد و آنها را از اسارت نجات داد. نه تنها درنگ در آزادی زندانیان سیاسی استراتژی و تاکتیک اعتدال را زیر سوال میبرد بلکه تکرار همان بهانه جویی های احمقانه در تعامل با قدرتهای بزرگ بویژه آمریکا. این خواست تازه ای نیست که آمریکا باید از خود "خوش نیتی " نشان دهد نه با زبان تحریم بلکه تکریم بکار گیرد اگر پاسخ میخواهد، دال بر تبعیت از اراده و امیال ولایت است، از آن نه بوی اصالت که بوی فریب به مشام میرسد. چه خوب شما معمار خوش نیتی میشدید و دستور صادر میکردید که "شعار مرگ بر آمریکا " متوقف گردد زیرا که زیان آن بسی بسیار بوده است  آقای رئیس جمهور اعتدال گرا از شما بعید مینماید که وارد چنین برنامه های کودکانه ای بشوید. چرا به حضرت ولایت حقیقت را آشکار نمیگویید که دوران بقا نظام بر اساس سیاست بیگانه ستیزی بسر آمده است. که دیگر نمیتواند پوشش مطمئنی برای ضعف و رنجور ی، بر ترس و واهمه از غرب برهبری آمریکا باقی بماند. که ادامه ادای این شعار پوچ و تو خالی دیگر قرین به صرفه نبوده و با حفظ منافع ملی سازگار نیست. مگر نه اینکه قول داده اید که از منافع ملی دفاع کنید؟

آقای رئیس جمهور، نباید فریب لفاظی هایی همچون "حماسه سیاسی " را بخورد، چرا که حماسه سیاسی وقتی بوقوع می پیوندد که قدرت تصمیم گیری هسته ای را از دست خداوندگار خامنه ای خارج ساخته و آنرا با باز نمودن فضای بحث و گفتگو ی آزاد بدون هیچ بگیر و ببندی، حمله و تجاوزی، به اراده آزاد مردم واگذار نماید، نه تنها در باره عقل و منطق غنی سازی هسته ای بلکه برقراری رابطه ای شفاف با کشورهای غربی، بویژه با امریکا. شرکت در تصمیم گیریهای سرنوشت ساز است که خواست مردم است. ولایت در واقع خود را رقیب مردم میداند. این ترس از مردم است که ولایت را وا میدارد که دست به بیگانه ستیزی بزند و بر غنی سازی هسته ای بهر قمیت اصرار ورزد. اعتدال حکم میکند که آقای روحانی این نگرانی را از دل حضرت ولایت یزداید و او را با زبان چرب و نرم خویش قانع سازد که از اعتماد و اطمینان به اراده مردم ترس بخود راه ندهد و بیش از این با آزادی به ستیز و خصومت ادامه ندهد. که آزادی از قید و بند اسارت بار دین و و قدرت اگرچه بر زبان رانده نشده است اما، خواست واقعی مردم است. اعتدال حکم میکند که آقای روحانی همانگونه که قول داده است  در سوی پاسخگویی به خواست های مردم قاطعانه گام بردارد. در غیر اینصورت چیزی طول نمیکشد که اعتدال هم در شمار ابزار فریبکاری قرار میگیرد.

فیروز نجومی

Firoz Nodjomi
fmonjem@gmail.com


۱۳۹۲ مرداد ۱۱, جمعه


تا ولایت هست،  
سیه روزی و تیره بختی هم هستحضرت ولایت، هر روز به مناسبتی بال های خود را می گستر اند و  بر فراز قله رفیع دین و قدرت، بر فراز منبر فرمانروایی، بالاتر و برتر از تمامی فرمانده ان و فرمانبران، جلوس میابد، چنانکه چشم ها را همه بسوی خود خیره میسازد. اینبار سعادت و نیک بختی نصیب دانشجویان دانشگاه ها و نخبگان آموزش عالی، شده بود که بدیدار این موجود آسمانی نائل شوند.

خداوند گار خامنه ای، در این دیدار سخنانی معجزه آسا بزبان راند که بخوبی  نشان داد که چرا تنها او هست و بجز او هیچکس دیگری نیست. که در یک جامعه ای، مثل جامعه ما، تا بیخ و بن اسلامی، کیست بر حق و گوینده "حقیقت." که  کیست نمود و نماد درستی و راستی. که میل و اراده کیست، شکل دهنده چیزها و حافظ نظم و انضباط اجتماعی. که کیست طلبکار اصلی و زننده حرف آخر و نهایی. چه در سرزمین پهناور ایران، بلکه جهان تنها او ست، خطا ناپذیر و بری از هرگونه جرم و گناهی. تبار ولایت به رسالت و امامت میرسد. "معصومیت " و "مظلومیت " را از خاندان نبوت به ارث برده است. شمشیر ولایت، شمشیر پیامبر اسلام است، شمشیر امیر مومنان، علی علیه السلام است که بر گردن خطا کاران فرو میآید، بویژه بر گردن "فتنه " گران، آنان که گستاخی نموده و تهمت تقلب در انتخابات میزنند بدون  ارائه ی سند و مدرکی، آنان که در خفا به اشتباه خود اعتراف میکنند، اما،آشکارا، انکار. که از سر عطوفت و رحمت و رحمان اسلامی ست که  شمشیر شریعت  سر طراحان  فتنه 88 را از تن جدا نساخته است،  فتنه ای که   "در مقابل جر يان قانون ايستاد ند و به ايران عزيز، لطمه و ضربه و خسارت وارد آوردند."

درست است، حضرت ولایت از آسمانها به زمین آمده بود که با دانشجویان و دانشگاهیان گفت و شنود ی داشته باشند. شنید هر آنچه که دانشجویان بر زبان راندند. مهر تصدیق و تایید زد بر آنچه شنید. اشتباه است اگر بگوییم که خداوند خامنه ای در صدد "پاسخگویی " به دانشجویان بر آمده است، خطای فاحشی که پایگاه اطلاع رسانی بیت رهبر مکرر مرتکب آن میشود، خطایی بزرگ دون شان شخصی از تبار امامان. که بر طاق آسمان در جایگاه الله جلوس یافته است. سید علی خامنه ای، پیامبر رمان است، پیامبر دوران کنونی. که او برای هدایت آمده بود و نه پاسخگویی، برای  نشان دادن راه و گذر از پیچ و خم های صعب العبور.  "اعتدال " را بعنوان کلید عبور از فراز و نشیب ها و گشودن گره های کور بباد تمسخر گرفت و تعبیر و تفسیر آنرا به فرو دستان واگذار نمود. اعتدال ، چه واژه ی چندش آوری، بیگانه و غریبه در آئین اسلامی، حقیقتی که "رهبر انقلاب " از ابراز آن بسی زیرکانه امتناع نمود تا پیامی را سر بسته به تمامی فرمانبران مخابره کند، پیامی نیازمند تعبیر و تفسیر.

خداوندگار خامنه ای از انقلاب بسی  سخن راند و آرمانهای اسلامی: ساختار جامعه ای "عادل " و سراسر عدالت و پیشرفته و معنوی، " چنانکه پس از گذشت بیش از 34 هنوز بنای آن آغاز نگردیده است، بویژه در 8 سال گذشته و تلاش های خسته ناپذیر کار گزاری، ساده زیست و جهاد گر و انقلابی، همچون احمدی نژاد. نگو که بنای ساختار جامعه اسلامی بدست ولایت ادامه خواهد تا ظهور امام عج، تا روز قیامت.
  
آنگاه چه رمز گشایی ها که در معنا و مفهوم آرمان نکرد ، چه مثال ها که نزد تا روشن سازد که رسیدن به آرمانها مثل صعود به قله کوه است. پس از تحصیل آرمانها خرد تری بر سر راه.  و گرنه به جایی میرسی که نمیتوانی به پیش و یا پس بروی. آرمان گرایی اسلامی عین واقع بینی ست. "اقتصاد مقاومتی " هم آرمان است هم واقع بینی. اگرچه، واقعیت ها بعضا "القا " میشوند و واقعیت ندارند. خرد و ریزه را بزرگ و درشت نشان میدهند که ساده دلان را بفریبند. این ترفند شیطان بزرگ است. مبادا که فریب بخورید. رسیدن به آرمانهای اسلامی از راه مقاومت است که باید دانشجویان دانشگاه را بشور و نشاط آورد. بحث و تحقیق و تفحص در عرصه های  مسائل اقتصادی کشور، "نظارت " بر قوای سه گانه به ویژه مجلس شورای اسلامی و دست یابی به راهبردهای جدید، همه باید سبب هیجان در دانشگاه ها  شود. دست یابی به جامعه آرمانی اسلامی بدون شور و نشاط جوان امکان پذیر نیست. چه پدر دلسوز و مهربانی، آنقدر که دانشجویان از او میخواهند که  دامنه نظارت خود را گسترش دهد، گویی که هم اکنون بر آنها نظارت ندارد ولایت.

سپس، حضرت ولایت گره کور رابطه بین "تکلیف مداری " و "نتیجه "( بار آوردن) را گشود و بر آن نور فراوان پاشید. که این دو چیزی در آئین اسلام  هرگز جدا از یکدیگر نبوده اند. که همه تکالیف شرعی در ارتباط با نتیجه طراحی شده است، برحاسته از تدبیر و عقلانیت الله، خداوندگار یکتا، همیشه حی و بیدار.  اشتباه خواهد بود اگر تکلیف را گردن نهی صرفنظر از نتیجه. چنانکه خاظر نشان ساخت:

"در دفاع مقدس و در همه‌ى جنگهائى كه در صدر اسلام، زمان پيغمبر يا بعضى از ائمه (عليهم‌السّلام) بوده است، كسانى كه وارد ميدان جهاد ميشدند، براى تكليف هم حركت ميكردند. جهاد فى‌سبيل‌الله يك تكليف بود. در دفاع مقدس هم همين جور بود؛ ورود در اين ميدان، با احساس تكليف بود؛ آن كسانى كه وارد ميشدند، اغلب احساس تكليف ميكردند. اما آيا اين احساس تكليف، معنايش اين بود كه به نتيجه نينديشند؟ "

اما، رهبر انقلاب از این حقیقت چیزی بزبان نیاورد که نتیجه بعضی وقت ها بر تکلیف پیشی میگیرد چون با گسترش قدرت همراه است و کسب ثروت و مکنت. درست است که "دفاع مقدس " نتیجه ای اسف انگیز ببار آورد و در راه  فتح قدس در پشت دروازه های کربلا نیروی اسلام تار و مار گردید و امام خمینی را مجبور ساخت که شربت زهر آگین را بنوشد. با این وجود، خداوندگار خامنه ای از امام نقل کرد که گفته است در چنین مواردی، باید از انجام تکلیف خشنود باشیم. اگر به نتیجه دلخواه نرسیدیم، نباید از شکست سخن بمیان آوریم:

امام (رضوان الله عليه) سفارش ميكردند و ميگفتند: نگوئيد شكست، بگوئيد عدم‌الفتح. يك جا پيروزى نصيب انسان ميشود، يك جا هم پيروزى نصيب انسان نميشود؛ چه اهميتى دارد؟

تحلیل گران بر آنند که مخاطب خداوندگار خامنه ای، کسی نیست مگر، حسن روحانی، رئیس جمهور منتخب. که مباد بیاندیشد که بواسطه رای ملت میتواند دست به "بدعت " بزند و در راهی بجز راه رسیدن به آرمانهای انقلاب اسلامی، گام نهد. رای ملت کجا و، رای الله،، خداوند یگانه کجا؟ چه خام خیال اند این تحلیل گران.

 گفتمان ولایت، اما، بدان جهت دارای اهمیت است که باز نمود وحدت، یکتایی و یگانگی دین با قدرت است. بسادگی نمیتوان گفت که با زبان کدام یک است که وی سخن میگوید. مثلا وقتی که از انقلاب و آرمانهای اسلامی، و یا از آرمان گرایی و واقع نگری و "تکلیف " و "نتیجه " سخن میراند بل زبان دین تکلم میکند و یا زبان قدرت؟ این سوالی ست که تنها میتواند از کوته نگری برخیزد، گویی دین و قدرت در آئین اسلامی عرصه هایی هستند جدایی پذیر از یکدیگر. سید علی خامنه ای در پیشگاه دانشجویان و، ملت در کل،  به  شکل و شمایل مرد خدا، مردی تبلور زهد و معنویت، ظاهر شود، بزبان قدرت، اما، سخن میگوید، بهتر است که بگوییم که هدایت میکند، با ابزار  صدور فرمان و فتوا. در واقع ولایت باز تابنده وحدت شمشیر و شریعت با یکدیگر است. اسلام تنها بواسطه شمشیر بوده است که در وجود مردم راه یافته و در دل مردم نشسته است. تا زمانیکه پیامبر اسلام دست به شمشیر نبرده بود، اعراب بادیه نشین حاضر نبودند که تن به تسلیم و اطاعت به خدایی بدهند که تا همین چندی پیش یک بت ساخته از گل بیش نبود، بتی که نامش الله بود. محمد اگر شمشیر نمیزد و سر ها را بر زمین نمی افکند، نمیتوانست امتی بوجود آورد که یکجا در اطاعت به احکام الله سر فرود آورند. پیروان محمد با کتاب قرآن ایران باستان را فتح نکردند، بلکه با شمشیر بود و تنبیه و مجازات، جزیه و خراج. بیش از دویست سال بطول که تا مردم به آئین دین اسلام، دینی تمامیت خواه خو بگیرند. کمتر مسلمانی هست که خوف الله را در دل نداشته باشد و به امید اجتناب از مجازات در دوزخ و پاداش در بهشت تن به اطاعت از قوانین و مقرارت اسارت بار و پوچ و بیهوده شریعت ندهند و جزیی از امت اسلام، نشود، مثل  رمه و یا گله ی انسانی، دهان ها بسته، نگاه ها بر زمین دوخته ، غرق در لذت چرا.

حضرت ولایت تنها رئیس جمهور منتخب را خوار و تحقیر نمیکند. او ملت ایران را مورد توهین و اهانت قرار میدهد. او دانشجویان و نخبگان را هدایت میکند که باید در راهی گام نهند که او میخواهد. باید آن شوند و آن گویند و آن بیاندیشند که او توصیه میکند. که واقعیت را همانگونه مشاهده کنند که او میکند، واقعیتی که قدرت تعریف میکند. که اطاعت از ولایت از اینجا تا قیامت. او پیشا پیش دهان رئیس جمهوری را می بندد. دانشجویان جیره خوار خویش را بگونه ای آشکار مجاب میکند که ساختار یک جامعه اسلامی از ادامه ستیز و خصومت با بیگانگان، با قدرت های بزرگ جهانی، عبور میکند. اقتصاد مقاومت در برابر تحریم، یک واقعیت است. قبول واقعیت از دهن قدرت چیزی نیست مگر فرمانبری. ولایت همیشه در حاشیه جنگ افروزی گام بر میدارد تا لشگر عظیمی را عظیم تر سازد تا خود فرمانروا بماند. مهم نیست که زندگی بار سنگینی شده است بر گرده انسانها. که پشت ها را خمیده کرده است. که چه فرا گیر شده است سیه روزی و تیره بختی. برغم آه و ناله های مردم، چپاولگری ها و غارت های بزرگ، غارت هایی که خود در آن دست داشته است که حضرت ولایت برای آمار و ارقامی که کار گزار خود، تحویل میدهد، دست میزند و هورا میکشد، چنانکه گویی گلستانی رویانده در یک صحرای بی آب و علف.

با این وجود، خوف در دل خداوندگار خامنه ای افتاده است که مبادا رئیس جمهور پرده را از روی حقایق بر کشد و نشان دهد که این گلستان مخروبه ای بیش نیست، مخروبه ای تعمیر ناپذیر. البته که رئیس جمهوری که اول به تایید و ولایت برسد بعد رای مردم را جمع آوری کند، با دستی بسته باید به داد مردم برسد. نیز نتواند برسد به آن دلیل که ولایت است فرمانروا و رئیس جمهور نمیتواند چیزی باشد مگر فرمانبر، باید دولتی سامان دهد تزئینی در خدمت بیت ولایت.

آقای روحانی قول داده بود که چه کارها نکند در روزها  و هفته ها ی آغازین و صد روز اول  نکند برای جلب اعتماد مردم تا باور آورند که میتوان مخروبه را ترمیم و تعمیر نمود در اسرع وقت. اما چیزی نگذشت که رئیس جمهور منتخب دچار فراموشی شد و به مجلس گفت که در سه ماه آینده گزارشی تهیه خواهد کرد که خواهد گفت چه تحویل گرفته است و کشور در چه شرایطی ست، امری که به روز ها احتیاج دارد نه چندین ماه، بویژه برای کسی که از زیر و بم این رژیم آگاهی دارد و بیش از 16 سالی است در مراتب حساس و کلیدی رژیم خدمت کرده است.

حقیقت آن است که مخروبه ای را که ولایت معماری نموده است نمیتوان آباد کرد. تا رفت و روب نگردد و از بیخ بن کنده نشود نظام ولایت، نمیتوان ساختاری نو را بر فراز آن بنا نمود. تخریب و ویرانی هم تکلیف است هم نتیجه، مطابق با شرع اسلامی. مگر نه اینکه ولایت مظهر دین اسلام  ، با سازندگی سر آشتی ندارد چون دشمن آشتی ناپذیر آزادیست. بنگر به جهان اسلام مگر میتوان چیزی را مشاهده کرد بجز تخریب و ویرانی. در انتقامجویی و بیرحمی ست که مسلمانان جنگنده از یکدیگر سبقت میگیرند. روشن است، تا ولایت هست، تخریب و ویرانی، سیه روزی و تیره بختی هم هست. امید باید به آن روزی ببندیم که بارگاه ولایت را واژگونه ببینیم.

فیروز نجومی

Firoz Nodjomi
fmonjem@gmail.com